ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 
 
52ο 
ΧΡΟΝΙΑ "ΦΙΛΩΝΑΣ"
(1964-2016)
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
« Ο  Φ Ι Λ Ω Ν »
 Αναγνωρισμένο  Από το  Πρωτοδικείο Πειραιώς 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο N 

ΑΡΘΡΟΝ 1ον
Ιδρύεται Σωματείον  υπό την επωνυμίαν    ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «Ο  Φ Ι Λ Ω Ν»

ΑΡΘΡΟΝ 2ον
Σκοπός :  Σκοπός του Σωματείου είναι η άνοδος του πνευματικού επιπέδου των κοινωνικών τάξεων του Πειραιώς, η επιμόρφωσις αυτών κατά κλάδους και η συμμετοχή του εις τας εν γένει προσπαθείας εν Πειραιεί δια την ανάπτυξην του πνευματικού πολιτισμού της πόλεως και γενικώς δια πάσαν ανωτέραν προοδευτικήν και εκπολιτιστικήν  κίνησιν εντός των πλαισίων των Εθνικών και ηθικών μας παραδόσεων, αι οποίαι είναι φρουροί των ιδεωδεστέρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

ΑΡΘΡΟΝ 3ον
΄Εδρα :  ΄Εδρα του Σωματείου ορίζεται ο Πειραιεύς  

ΑΡΘΡΟΝ  4ον
Μέλη: Μέλη του Σωματείου γίνονται «άπαντες οι επιθυμούντες να ενώσουν τας προσπαθείας των δια την πραγμάτωσιν των ανωτέρων σκοπών (αρ,2) του Σωματείου ανεξαρτήτου φύλου, τόπου καταγωγής και μονίμου κατοικίας κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς των, αι οποίαι εγκρίνονται προηγουμένως από το Δ. Συμβούλιον δι’ αποφάσεώς του. Δεν εγκρίνονται αιτήσεις μελών ηλικίας κατωτέρας των 18 ετών.  

 ΑΡΘΡΟΝ  5ον
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών: Τα μέλη υποχρεούνται εις καταβολήν εφ’ άπαξ δικαιώματος εγγραφής εκ δραχμών πεντήκοντα (50) και μηνιαίαν συνδρομήν εκ δραχμών παντήκοντα  (50). Ωσαύτως υποχρεούνται, όπως βοηθούν το έργο της Διοικήσεως και προσέρχονται εις τας Συνελεύσεις. Μέλη καθυστερούντα αδικαιολογήτως την συνδρομήν των ή αντιστρατευόμενα τους σκοπούς του Σωματείου διαγράφονται οριστικώς κατόπιν αποφάσεως του Δ. Συμβουλίου. Τα μέλη δικαιούνται να μετέχωσιν εις τας ψηφοφορίας και τας εκδηλώσεις του Σωματείου.  

ΑΡΘΡΟΝ 6ον
Πόροι του Σωματείου: Πόροι του Σωματείου είναι αι εισπράξεις εξ εγγραφών και συνδρομών, εκ διφόρων εκδηλώσεων και επιχορηγήσεων. Απαγορεύετι η παντός είδους εμπορία, ως εποτελούσα καταστρατήγησιν των υψηλών σκοπών του Σωματείου. Ποσόν πέραν των δυο χιλιάδων κατατίθετι εις Τράπεζαν, όπου ανοίγεται σχετικός λογριασμός.  

ΑΡΘΡΟΝ 7ον 
Διοίκησις: Το Σωματείον διοικείται υπό εννεαμελούς Συμβουλίου εκλεγομένου κατά διετίαν υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών συνερχομένης συνήθως κατά Ιανουάριον. Σύμβουλοι εκλέγονται οι ενήλικες. Οι τρεις πρώτοι επιλαχόντες είναι αναπληρωματικοί σύμβουλοι καταλαμβάνοντες τας οριστικώς κενουμένας θέσεις του Δ.Σ. Το Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζουν: Ο Πρόεδρος, δύο αντιπρόεδροι (Α΄και Β΄) ο Γεν. Γραμματεύς, ο Ταμίας, ο ΄Εφορος και τα υπόλοιπα διοικητικά μέλη.  

ΑΡΘΡΟΝ 8ον 
Το Δ.Σ. κατά την πρώτην αυτού συνεδρίασιν μετά τας αρχαιρεσίας συγκροτείται εις σώμα, εκλεγομένων δια μυστικής ψηφοφορίας του Προέδρου αυτού, των δύο αντιπροέδρων, του Γεν. Γραμματέως, του Ταμίου και του Εφόρου. 
Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει τακτικώς παρόντων τουλάχιστον πέντε μελών αυτού άπαξ της εβδομάδος επιλαμβανόμενο παντός θέματος αφορώντος το Σωματείον, το οποίον αναγράφετι προηγουμένως εις την ημερησίαν διάταξιν των προς συζήτησιν θεμάτων, χωρίς να αποκλείεται να γίνει συζήτησις και περί άλλων ζητη,μάτων, τα οποία δεν αναγράφησαν εις την ημερησίαν διάταξιν,. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Επίσης το Διοικ. Συμβούλιον, υποχρεούται εις την σύνταξιν εσωτερικού κανονισμού.  

ΑΡΘΡΟΝ 9ον
Καθήκοντα Προεδρείου και Συμβούλων: Ο Πρόεδρος διευθύνει τας Συνεδριάσεις του Σωματείου, εποπτεύει επί πάσης εργασίας αυτού, υπογράφει άπαντα τα έγγραφα, πρακτικά, εντάλματα εκπροσωπών το Σωμτείον ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών. Εις περίπτωσιν λύσεως επείγοντος θέματος δύναται αυτοπροσώπως να λάβη απόφασιν υπευθύνως την οποίαν να υποβάλη προς έγκρισιν ει το αμέσως επόμενον συμβούλιον, το οποίον δύναται να συγκληθή και εκτάκτως κατόπιν προσκλήσεώς του προς τα μέλη. 
Ο πρώτος αντιπρόεδρος αναπληροί κωλυόμενον τον Πρόεδρον, τον πρώτον αντιπρόεδρον αναπληροί ο δεύτερος αντιπρόεδρος. 
Ο Γενικός Γραμματεύς συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Γεν. Συνελεύσεων, υπογράφει πάντα τα έγγραφα και τα εντάλματα, τηρεί την αλληλογρφίαν, το μητρώον μελών και διευθύνει το Γραφείον του Σωματείου. 
Ο Ταμίας εκτελεί τας πληρωμάς, επιμελείται της εισπράξεως των συνδρομών και γενικώς εποπτεύει επί πάσης εισπράξεως και πληρωμής αποδίδων μετά τον έλεγχον λ/σμόν ενώπιον του Δ.Συμβουλίου το οποίον επικυρώνει το αποτέλεσμα το προερχόμενον εκ των πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων. 
Ο ΄Εφορος επιμελείται όλων των εκδηλώσεων, εγκρίνει την χορήγησιν υλικού δια τας ανάγκας αυτών και γενικώς είναι ο θεματοφύλαξ της ακινήτου περιουσίας του Σωματείου.  

ΑΡΘΡΟΝ 10ον 
Γενικαί Συνελεύσεις: Η Γενική Συνέλευσις των μελών συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως δια του τύπου ή προσωπικών προσκλήσεων ως τακτική κατά διετίαν και κατά μήνα Ιανουάριον προς ανάδειξιν δια μυστικής ψηφοφορίας εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής προς έρευναν επί των πεπραγμένων και αντιμετώπισιν γενικωτέρων θεμάτων του Σωματείου, εκτάκτως δε συνέρχεται οσάκις ήθελε παραστεί ανάγκη ή ήθελε ζητήσει τούτο το 1/10 των εν τάξει ταμιακώς μελών του Σωματείου προς συζήτησιν συγκεκριμένων θεμάτων. Θεωρείται εν απαρτία παρευρισκομένου του ¼ τπου αριθμού των μελών. 
Η διεξαγωγή της ψηφοφορίας προς ανάδειξιν Δ.Συμβουλίου γίνεται υπό τριμελούς εφορευτικής επιτροπής οριζομένης πρό της εκλογής εκ των παρόντων μελών. Αι αποφάσεις της εν απαρτία συνελεύσεως λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων. 
Δύναται να ψηφίσει κατά την Συνέλευσιν και μέλος κωλυόμενον να προσέλθει, κατόπιν όμως εξουσιοδοτήσεώς του προς έτερον μέλος του Σωματείου.  

ΑΡΘΡΟΝ  11ον 
Εξελεγκτική Επιτροπή. Είνι τριμελής εκλεγομένη ανά διετίαν υπό της Γεν. Συνελεύσεως. ΄Εργον ταύτης είναι ο διαχειριστικός έλεγχος του Δ.Σ. και η έκθεσι των συμπερασμάτωψν αυτής εις την προσεχή τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν. Καλείται δε υπό του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου 15 ημέρας προ της συγκληθείσης Γεν. Συνελεύσεως προς έλεγχον των πεπραγμένων του Δ.Συμβουλίου.  

ΑΡΘΡΟΝ  12ον 
Σφραγίς: Η σφραγίς του Σωματείου είναι κυκλική, φέρουσα τας λέξεις: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «Ο ΦΙΛΩΝ»  

ΑΡΘΡΟΝ  13ον
Διάλυσις: Το Σωματείον διαλύεται κατόπιν αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως ειδικώς  συγκαλουμένης προς τούτο παρουσία των ¾ των ταμιακώς εν τάξει μελών και εφ’ όσον τα εναπομέναντα μέλη δεν υπερβαίνουν τα είκοσι. Εις περίπτωσιν διαλύσεως του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται εις ίδρυμα το οποίον ήθελε ορίσει η απόφασις της Συνελεύσεως.  

ΑΡΘΡΟΝ 14ον 
Νομιμοποίησις: Το παρόν καταστατικόν εξ άρθρων 14 δέκα τεσσάρων δύναται να τροποποιηθή δι’ αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως παρουσία του ημίσεως των μελών αυτής και λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων. 
Συνεζητήθη και ενεκρίθη παμψηφεί κατά την ιδρυτικήν Συνέλευσιν της σήμερον 31 Αυγούστου 1965.

Είσοδος Μελών

mail.google 3
Ιουλ 2541

ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ Φώς στο σκοτάδι, που χαρίζει την ελπίδα, 'Ιριδας χρώματα ξεχύνονται εμπρός σου, Λάμψεις ουράνιες που τρέφουν την πατρίδα, Ωραίου και Αληθινού Ναός όπου Νούς σε προσκύνημα κερί ανάβει Aγάπης, Κάλλους, Πνεύματος. Σε αντάρας πέλαγα, σύ, ω!… Περισσότερα
Οδυσσέας Ελύτης
Μαρ 2325

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

OΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Νεανικά χρόνια Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν το τελευταίο από τα έξι παιδιά του Παναγιώτη Αλεπουδέλλη και της Μαρίας Βρανά. Ο πατέρας του καταγόταν από τον συνοικισμό Καλαμιάρης της… Περισσότερα
Κωστής Παλαμάς
Μαρ 2010

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Έλληνας ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, διηγηματογράφος και θεατρικός συγγραφέας, από τις σπουδαιότερες πνευματικές φυσιογνωμίες του νέου Ελληνισμού. Αποτέλεσε κεντρική μορφή της λογοτεχνικής «γενιάς του 1880» και της αποκαλούμενης «Νέας… Περισσότερα